تاریخچه وچشم اندازهای

آموزشی تربیتی مجتمع

مجتمع آموزشی نورا درسال 1373 درفضایی به وسعت 6500 متر مربع درشهرک اکباتان با کادری مجرب وزیرنظر مشاورین کارآمد  فعالیت علمی فرهنگی خود را بانام عمران آغاز کرده وبا مد نظرقراردادن نکات زیر فعالیت خود را گسترش داده است

 1. تربیت نسلی آگاه ،متعهد وکارآمدبابنیه قوی علمی
 2. تلاش درجهت ایجادبستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان باعنایت به تفاوتهای فردی
 3. توجه به بهداشت روانی دانش آموزان در طراحی برنامه های آموزشی فرهنگی وتفریحی
 4. ایجادزمینه های مشارکت دانش آموزان درامورمختلف بااعتقادبه تاثیرآن درتقویت اعتماد به نفس وبالابردن قدرت تصمیم گیری درایشان
 5. استفاده بهینه ازمناسبتهای مختلف برای آشنا کردن دانش آموزان باارزشهای اخلاقی ودینی

باورهای ما

 1.  کارشناسان توانمند درتحقق اهداف ،نقش کلیدی دارند
 2. انگیزه تحصیلی دردانش آموزان هنگامی فراهم می شود که نقش آنچه می آموزندرا درزندگی خودبیابند وزمانی گسترش می یابد که نقش خود رادر آموختن ببینند وآن هنگام یادگیری پایدار می شود که آنچه را آموخته اند به کار ببندند
 3. دانش آموز علاوه برمهارتهای آموزشی به مهارتهای زندگی نیز نیاز دارد
 4. علاوه بر ایجادعلاقه ، ایجادتعهدنسبت به خود ،خانواده واجتماع در دانش آموزان یک ضرورت است
 5. مدرسه محیط تعامل با دیگران وکسب تجربه برای زندگی جمعی ،همدلی ومشارکت است
 6. سرور و نشاط ورضایت از زندگی  نیاز همه انسانها از جمله دانش آموزان است

 تلاش های ما

 1. انتخاب و جذب کارشناسان مجرب با صلاحیتهای حرفه ای و شایستگیهای اخلاقی .
 2. انتخاب همسالان باویژگیهای شخصیتی و رفتاری قابل قبول و دارای اصالتهای خانوادگی و هماهنگ با اهداف مدرسه
 3. برنامه ریزی توامان آموزشی و تربیتی با توجه به نیازها و علائق و مصالح دانش آموزان
 4. ایجاد فضای صمیمانه و آرام برای استفاده از محیط مدرسه جهت تمرین زندگی جمعی و کسب تجربه برای بهبود تعامل اجتماعی
 5. استفاده از فناوریهای جدید برای بالا بردن سرعت ، دقت و کارآمدی آموزش و تسهیل ارتباطات علمی ، با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه ، با این تاکید که فناوری همواره نقش ابزاری برای تحقق رسالت مجتمع داشته باشد.
 6. افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیتها
 7. ترسیم روند فعالیتها
 8. تجزیه و تحلیل نتایج برنامه ها و دریافت نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و برنامه ریزی برای تقویت یا رفع آنها .

 اهداف ما

مجتمع نورا برای تحقق اهداف و ارتقای مستمر کیفیت خود توجه به موارد زیر را ضروری می داند.

 1. آموزش فرهنگ عمومی (شامل مسائل دینی ، هنجاری ، عرفی و ملی )
 2. آموزش تفکر علمی و بینش و نگرش عالمانه و راه گشایانه
 3. ایجاد و گسترش مهارتهای اجتماعی و جامعه پذیر کردن افراد
 4. برگزاری کلاسهای CBT  و TA

اهداف فوق میسر نیست مگر بر اساس راهبردهای ذیل :

الف ) راهبرد های بخش آموزش

آموزش صحیح کتابهای درسی براساس طرح درسهای جام و پایه ای

 1. تعمیق سطوح یادگیری
 2. بهره گیری از آموزگاران و دبیران مجرب
 3. ارزشیابیهای متفاوت
 4. تصحیح رفتارها و شیوه های یادگیری و مطالعه دانش آموزان
 5. استفاده از آزمایشگاه و سایت رایانه برای آموزش مفهومی و گسترش اطلاعات
 6. برگزاری مظم اردهای علمی تفریحی

  ب ) راه بردهای بخش ارزشیابی

 1. ارزشیابی های کیفی ، گروهی
 2. ارزشیابی های مستمر کتبی و شفاهی
 3. شرکت در آزمونهای ارزشیابی تحصیلی برای مشخص شدن جایگاه علمی دانش آموزان نورا در بین سایر مدارس

ج) راهبردهای بخش تربیتی

 1. ایجاد الزام درونی
 2. گسترش تجربه دینی
 3. ایجاد نگرش قرآنی
 4. توجه به مهارتهای زندگی
 5. توجه به هستی با رویکرد زیبا شناختی